Syfte och användarvillkor

Syftet med denna webbplats:

  • Att förbättra livskvaliteten och hälsan för patienter med hjärtsvikt
  • Att hjälpa patienter, deras familjer och vårdare att få en bättre förståelse för tillståndet hjärtsvikt

Alla rekommendationer på denna sida är i enlighet med de europeiska riktlinjerna (se European Society of Cardiology praktiska riktlinjer vid hjärtsvikt här)

1. Användarvillkor

Webbplatsen heartfailurematters.org har utvecklats under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (HFA of the ESC). Heart Failure Association of the ESC är en registrerad avdelning av European Society of Cardiology (ESC). Tillgång till och användning av denna webbplats tillhandahålls av ESC enligt följande användarvillkor:

1. Genom att använda denna webbplats accepterar du dessa användarvillkor från datumet för första användningen av webbplatsen.

2. ESC förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst genom att publicera ändringarna på nätet. Genom att fortsätta att använda denna webbplats efter det att ändringar har införts, accepterar du avtalet med ändringar.

3. Du samtycker till att endast använda denna webbplats för lagliga syften och på ett sätt som inte gör intrång på rättigheter eller begränsar eller förhindrar användningen och nyttan av webbplatsen av någon tredje part.

2. Friskrivningsklausul

1. ESC ansvarar under inga omständigheter för användaren eller någon annan för något beslut eller åtgärd som vidtagits i tilltro på den information som finns i eller tillhandahålls genom denna webbplats, och inte heller för några tillfälliga, indirekta, speciella eller härav följande skador.

2. Informationen på denna webbplats är avsedd att komplettera det stöd och den vård som ges av kvalificerad sjukvårdspersonal. Denna webbplats är inte avsedd som ersättning för professionell medicinsk rådgivning eller medicinsk vård. All medicinsk behandling (eller avbrytande av behandling) bör ske efter inrådan av läkare eller sjuksköterska. All information på webbplatsen tillhandahålls endast i utbildningssyfte.

3. Även om ESC har vidtagit alla försiktighetsåtgärder för att sammanställa denna webbplats, har man inte möjlighet att ta del av alla uppgifter för att avgöra sanningsenlighet, noggrannhet, tillförlitlighet, fullständighet eller relevans därav. ESC kommer inte under några omständigheter att ansvara för några skador, inklusive, utan begränsning, indirekta skador eller följdskador, eller skador eller utebliven vinst som uppstår genom användning eller i samband med sådan användning eller förlust av användning av webbplatsen, vare sig i en avtalssituation eller vid försumlighet.

4. ESC eller dess personal eller medarbetare på webbplatsen, kommer inte under några omständigheter att vara ansvarig inför dig, som webbplatsbesökare eller någon annan fysisk eller juridisk person, för beslut som fattats eller som någon agerat på, till följd av tilltro till information som finns på webbplatsen. Du samtycker till att varken ESC, personal eller medarbetare på webbplatsen, bär något ansvar för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda skador eller följdskador), eller förlust av data eller vinst, även om HFA ESC eller någon personal, medarbetare eller webbplats har underrättats om möjligheten av en sådan förlust.

5. ESC garanterar inte att de tekniska funktionerna i det material som finns på denna webbplats kommer att vara ostörda eller felfria, att fel kommer att korrigeras eller att denna webbplats eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller buggar eller att materialet är helt funktionsdugligt, korrekt och tillförlitligt.

3. Begränsningar i upphovsrätt

1. Webbplatsen heartfailurematters.org ägs av European Society of Cardiology (ESC). Kommersiellt bruk eller offentliggörande av alla eller någon post som visas är strängt förbjudet utan skriftligt tillstånd från ESC.

Dokument på denna webbplats får kopieras för personligt, icke-kommersiellt bruk under förutsättning att upphovsrätts- och källindikationer också kopieras, inga ändringar görs och dokumentet kopieras helt. Vissa dokument och foton har emellertid publicerats på denna webbplats med tillstånd av de berörda upphovsrättsinnehavarna (som inte är ESC). Alla rättigheter är begränsade för dessa dokument och tillstånd att kopiera dem måste begäras från upphovsrättsinnehavaren (källorna anges inom dessa dokument/bilder).

2. All icke godkänd användning kan leda till att åtgärder vidtas av ESC för att kräva avlägsnande av berört material från visning/distribution samt eventuella rättsliga åtgärder.

3. Webbplatsen innehåller länkar till webbplatser som drivs av andra parter än ESC. Sådana länkar är endast avsedda som ett hjälpmedel för användarna. ESC kontrollerar inte dessa webbplatser och ansvarar inte för innehållet på dem. ESC:s integration av länkar till sådana webbplatser innebär inte något godkännande av materialet på sådana webbplatser eller någon koppling till deras operatörer. Användaren är ensam ansvarig för utvärdering av riktigheten och fullständigheten i information som finns på tredje parts webbplatser, och även värde och skick av varor och tjänster som erbjuds av sådana webbplatser.

Om dessa användarvillkor inte accepteras i sin helhet, måste användningen av denna webbplats avslutas omedelbart.

Denna webbplats uppdaterades senast den 22 juni 2009.

Denna webbplats är certifierad av Health On the Net Foundation. Klicka för att kontrollera. Denna webbplats uppfyller villkoren i HON, standard för pålitlig hälsa (HONcode standard for trustworthy health, HON = Health on net) information:
kontrollera här.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början