Missieverklaring en gebruiksvoorwaarden

Missie van deze site:

  • Bijdragen aan verbeteren van de kwaliteit van leven en gezondheid van patiënten met hartfalen
  • Patiënten, hun families en verzorgers de aandoening hartfalen beter helpen begrijpen

Alle aanbevelingen op deze site zijn in overeenstemming met de Europese richtlijnen (raadpleeg hier de richtlijnen voor hartfalen van de European Society of Cardiology )

1.Gebruiksvoorwaarden

De website heartfailurematters.org is ontwikkeld onder begeleiding van de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology (HFA van de ESC). De Heart Failure Association van de ESC is een geregistreerde tak van de European Society of Cardiology (ESC). Toegang tot en gebruik van deze website wordt verleend door de ESC en is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

1. Uw gebruik van deze website betekent acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden op de datum van uw eerste gebruik van de site.

2. Het ESC behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door online wijzigingen te plaatsen. Uw aanhoudende gebruik van deze website nadat wijzigingen zijn geplaatst, betekent dat u akkoord gaat met de wijzigingen in de overeenkomst.

3. U stemt ermee in deze website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en op een wijze die geen inbreuk maakt op de rechten of het gebruik en het genot van de site door derden beperkt of verhindert.

2. Disclaimer

1. In geen geval is de ESC aansprakelijk ten opzichte van de gebruiker of ieder ander voor enig besluit dat is genomen of enige actie die is ondernomen waarbij is vertrouwd op de informatie op of verstrekt aan de hand van gebruik van deze website. De ESC is ook niet aansprakelijk voor enige incidentele, indirecte of bijzondere schade of voor vervolgschade.

2. De informatie op deze website is bedoeld ter aanvulling op de ondersteuning en zorg die wordt geleverd door gekwalificeerde medische professionals. Deze website is niet bedoeld als en mag niet worden opgevat als vervanging van professioneel medisch advies of medische zorg. Er moet altijd advies bij een medische professional worden ingewonnen alvorens te beginnen (of stoppen) met enige vorm van medische behandeling. Met het oog hierop wordt alle informatie op deze website uitsluitend aangeboden voor educatieve doeleinden.

3. Hoewel de ESC alle mogelijke zorg heeft betracht bij het samenstellen van deze website, kan zij niet alle informatie inspecteren om het waarheidsgehalte, de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid en relevantie ervan vast te stellen. In geen geval is de ESC aansprakelijk voor enige schade, waaronder, maar niet beperkt tot, indirecte schade of gevolgschade of eventuele schade of winstderving in welke vorm dan ook als gevolg van het gebruik van of in verband met dergelijk gebruik of het verlies van gebruik van de site, hetzij contractmatig of bij nalatigheid.

4. In geen enkel geval zal de ESC, of enige gelieerde medewerkers of bijdragers aan de website, aansprakelijk zijn ten opzichte van u als websitebezoeker of enige andere persoon of entiteit, voor enige beslissing die is genomen of waarnaar is gehandeld als gevolg van het vertrouwen op de informatie op de website. U stemt ermee in dat noch de ESC, noch enige gelieerde medewerkers of bijdragers aan de website verantwoordelijk zijn voor eventuele schade (waaronder, zonder beperking: directe, indirecte, incidentele, bijzondere schade of gevolgschade), of verlies van gegevens of winstderving, zelfs niet als de HFA van de ESC of enige andere gelieerde medewerkers of bijdragers aan de website zijn geadviseerd over de mogelijkheid van een dergelijk verlies.

5. De ESC garandeert niet dat de technische functies in het materiaal op deze website ononderbroken of foutvrij zijn, dat storingen worden gecorrigeerd of dat deze website of de server die hem beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of bugs of de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de materialen weerspiegelt.

3. Auteursrechtelijke beperkingen

1. De websiteheartfailurematters.org is het eigendom van de European Society of Cardiology (ESC). Commercieel gebruik of publicatie van alle of enige items die worden weergegeven is strikt verboden zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de ESC.

Documenten op deze website mogen uitsluitend gekopieerd worden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat de auteursrechten en bronvermeldingen ook worden gekopieerd, er geen aanpassingen worden gedaan en het document in zijn geheel wordt gekopieerd. Sommige documenten en foto’s zijn echter gepubliceerd op deze website met de toestemming van de betreffende eigenaren van het auteursrecht (niet de ESC). Alle rechten op deze documenten zijn voorbehouden en toestemming om ze te kopiëren moet worden gevraagd aan de eigenaren van het auteursrecht (de bronnen worden in/bij deze documenten/foto’s vermeld).

2. Eventueel ongeoorloofd gebruik kan resulteren in stappen van de ESC waarbij wordt geëist dat het betreffende materiaal niet meer wordt weergegeven/verspreid en in mogelijke juridische stappen.

3. De website bevat links naar websites van andere partijen dan de ESC. Dergelijke links worden uitsluitend weergegeven voor het gemak van de Gebruiker. De ESC heeft geen gezag over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Dat de ESC links naar dergelijke websites heeft opgenomen, impliceert niet dat het materiaal op dergelijke websites wordt ondersteund of dat er enig verband is met de exploitanten ervan. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het beoordelen van de correctheid en volledigheid van informatie op websites van derden, en voor het beoordelen van de waarde en integriteit van goederen en diensten die door dergelijke websites worden aangeboden.

Indien deze Gebruiksvoorwaarden niet volledig worden geaccepteerd, moet het gebruik van deze site onmiddellijk worden beëindigd.

Deze webpagina is voor het laatst bijgewerkt op 22 juni 2009.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. Deze site is in overeenstemming met de HONcode voor betrouwbare gezondheidsinformatie:
hier verifiëren .

ESC-richtlijnen bij hartfalen

Wat patiënten moeten weten

Deze gids voor patiënten heeft tot doel een overzicht te geven van de meest recente, op feiten gebaseerde aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van hartfalen.

Hij zal patiënten vooral helpen het volgende te begrijpen:

  • belangrijkste soorten hartfalen
  • geneesmiddelen die worden gebruikt om hartfalen te behandelen
  • hulpmiddelen die geschikt kunnen zijn
  • belang van revalidatie
  • aansturing door een multidisciplinair team
  • belang van zelfzorg bij het omgaan met de eigen aandoening

Meer informatie

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden kijken, ernaar luisteren of erover lezen.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

heartfailurematters.org is een website van de European Society of Cardiology

De website heartfailurematters.org werd ontwikkeld onder leiding van de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology (ESC). De ESC loopt wereldwijd voorop in het ontdekken en verspreiden van de beste praktijken in de cardiovasculaire geneeskunde. Onze leden en besluitvormers zijn professionele zorgverleners die vrijwillig hun tijd en expertise ter beschikking stellen om professionals op het gebied van cardiologie binnen en buiten Europa te vertegenwoordigen.

Terug naar boven