Ordlista: Lär dig definitionerna på de nyckelord som används på vår webbplats

ABCDEFGHI – J – K – LMNOP – Q – RSTUV – W – X – Y – Z

A

Akut hjärtsvikt: hjärtsvikt som uppstår plötsligt (ofta på grund av en hjärtinfarkt). Även om den kan vara allvarlig i början, kanske det bara pågår under en kort tid och förbättras snabbt.

Binjurarna: körtlar som sitter ovanför njurarna och utsöndrar hormoner som kontrollerar puls, blodtryck, njurfunktionen, kroppens tillgodogörande av föda och andra vitala funktioner.

Vårddirektiv: ett dokument som beskriver de behandlingar och förfaranden som du vill eller inte vill ha i livets slutskede.

Aldosteronreceptorantagonister: en grupp läkemedel som används för att sänka blodtrycket, minska blodstockning och skydda hjärtat.

Anemi: ett lågt antal röda blodkroppar eller en liten mängd hemoglobin i blodkropparna, vilket resulterar i minskad syretillförsel till vävnader och organ.

Angina: smärta eller obehagskänslor i bröstet på grund av minskad blodtillförsel till en del av hjärtmuskeln. Det orsakas oftast av kranskärlssjukdomar.

Angiografi: ett test som görs genom att injicera ett flytande färgämne som syns på röntgenbilder, så att förträngningar i kranskärlen kan upptäckas.

Angiotensin II: ett hormon som produceras naturligt av njurarna. Det drar ihop blodkärlen, minskar urinproduktionen och höjer blodtrycket.

ACE-hämmare: en grupp läkemedel som hämmar produktionen av angiotensin II och sänker blodtrycket.

Angiotensinreceptorblockerare (ARB): en grupp läkemedel som blockerar effekterna av angiotensin II och sänker blodtrycket.

Antiarytmiska läkemedel: används för att kontrollera oregelbunden hjärtrytm och extra hjärtslag.

Antikoagulantia: läkemedel som förhindrar uppkomsten av blodproppar, särskilt i hjärtats kranskärl.

Trombocythämmande läkemedel: läkemedel som förhindrar effekten av blodplättar i blodet och på så sätt förhindrar uppkomsten av blodproppar.

Antitrombosmedel: läkemedel som förhindrar bildning eller tillväxt av blodproppar. Antikoagulantia (blodförtunningsmedel), trombocythämmare och trombolytika är alla typer av antitrombosmedel.

Arytmi: en oregelbunden hjärtrytm.

Astma: en sjukdom i luftvägarna som orsakar förträngning av luftrören i lungorna, vilket gör det särskilt svårt att andas ut.

Förmak: de mindre, övre hålrummen i hjärtat som fyller de större hålrummen.

Förmaksflimmer
: oregelbundna och ofta snabba hjärtslag i det vänstra förmaket i hjärtat som leder till oregelbundna hjärtslag i hålrummen.

B

Betablockerare: en grupp läkemedel som används för att sänka din puls eller sänka blodtrycket.

Svimning: en term som används för en plötslig, temporär förlust av medvetandet orsakad av ett minskat blodflöde (och därför mindre syretillförsel) till hjärnan. Det orsakas ofta av lågt blodtryck eller en långsam hjärtfrekvens.

Blindad: en blindad klinisk studie är en studie av ett läkemedel där mottagaren inte vet om hon/han får det aktiva studieläkemedlet eller placebo (sockerpiller).

Varumärke: det namn som ett läkemedel får av läkemedelsföretaget som tillverkar det. Läkare kan ordinera antingen varumärket eller det generiska (vetenskapliga) namnet.

C

Kalciumblockerare: en grupp läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, kärlkramp och viss oregelbunden hjärtrytm.

Hjärtmarkörer: ämnen som släpps ut i blodet genom hjärtmuskeln när den är skadad. Halterna av dessa ämnen kan mätas via blodprover för att upptäcka eventuella skador.

Magnetisk resonanstomografi av hjärtat: en typ av hjärtavbildning med ett kraftfullt magnetiskt fält som ger mycket detaljerade bilder av hjärtat.

Hjärtresynkroniseringsbehandling (biventrikulär pacemakerterapi, hjärtsviktspacemaker): en typ av pacemaker som hjälper hjärtat att upprätthålla en hälsosam rytm och förbättrar samordningen av sammandragningen av den vänstra kammaren i hjärtat som är den kammare som har huvudansvaret för att pumpa ut blod till kroppen.

Kardiomyopati: ett tillstånd som gör att hjärtmuskeln blir förstorad, onormalt tjock eller stel. Det finns många orsaker till kardiomyopati.

Hjärt-lungräddning (HLR): en livräddande åtgärd med manuella bröstkompressioner för att få hjärtat att pumpa samt mun-mot-mun-andning för att upprätthålla andningen.

Kateter: ett tunt flexibelt rör som används vid många ingrepp.

Lungröntgen: en undersökning som används för att fotografera bröstkorgen, inklusive lungor, hjärta, blodkärl och ben i ryggraden. Vid hjärtsvikt används lungröntgen för att hitta tecken på blodstockning, infektion eller vätskeansamlingar.

Kolesterol: ett vaxartat ämne som är viktigt för många funktioner i kroppen och som finns i många livsmedel. Det finns många typer av kolesterol. För mycket kolesterol av låg densitet kan leda till hjärtsjukdomar.

Kronisk hjärtsvikt: långvarig hjärtsvikt som utvecklas långsamt över tid kan så småningom förvärras och kräva långtidsbehandling.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL): en lungsjukdom som vanligtvis orsakas av rökning och där luftrören i lungorna är delvis blockerade, vilket gör det svårt att andas.

Kliniska prövningar: medicinska forskningsstudier på människor. De genomförs för att besvara specifika frågor och försöka hitta bättre sätt att förebygga, upptäcka eller behandla sjukdomar, såsom hjärtsvikt, eller för att upptäcka eventuella läkemedelsbiverkningar.

Kompensering: en term som används för att beskriva hur kroppen försöker kompensera för dåligt blodflöde i samband med hjärtsvikt. Det innefattar vanligtvis en ökad hjärtfrekvens och kvarhållande av vätska.

Medfödd: något som existerar vid födseln, till exempel ett tillstånd som existerar vid födseln.

Blodstockning: ett överskott av vätska i en del av kroppen.

Kranskärl: blodkärl som förser hjärtmuskeln med blod.

Bypassoperation i hjärtats kranskärl
: ett kirurgiskt ingrepp för att omdirigera blodflödet runt en förträngning i ett kranskärl. Ett blodkärl tas från benet eller bröstväggen och ympas på den sjuka artären ovanför och under förträngningen.

Kranskärlssjukdom: sjukdom som uppstår när kranskärlen blir förträngda eller helt blockerade. Det gör att blodflödet minskar, vilket kan leda till kärlkramp, hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

Cyanos: en blåaktig missfärgning i huden på grund av brist på syre i blodet som vanligtvis orsakas av ett medfött hjärtfel.

D

Hjärtdefibrillering: en process som används för att korrigera en onormal hjärtrytm genom en elektrisk stöt över bröstet.

Diabetes: ett tillstånd där kroppen inte producerar tillräckligt med insulin, eller där det producerade insulinet inte fungerar som det ska. Det innebär att kroppen inte kan använda glukos (socker) på rätt sätt.

Digoxin: ett läkemedel som används för att styra onormal hjärtrytm och förbättra prestationsförmågan.

Dilatation: förstoring eller utvidgning av ett kärl eller kammare.

Diuretika
: en grupp läkemedel som påverkar njurarna att producera mer urin, vilket minskar kvarhållande av vätska och blodstockning.

0-HLR (Ingen hjärtlungräddning) Nej till återupplivningsbeslut: ett beslut att inte påbörja hjärtlungräddning om hjärtat och andningen stannar av.

Dubbelblind: en dubbelblind klinisk studie är en studie av ett läkemedel där varken mottagaren eller undersökaren vet om mottagaren får det aktiva studieläkemedlet eller placebo.

E

Ekokardiografi: ett test som använder ljudvågor (ultraljud) för att se hjärtats hålrum, klaffarna och omgivande vävnader. Funktion och blodflöde kan då bedömas.

Elektrokardiogram (EKG): ett test som registrerar den elektriska aktiviteten i hjärtat. Information om puls, rytm och elektrisk ledningsförmåga registreras. Tecken på skada, ischemi (otillräcklig blodförsörjning) och hypertrofi (sjuklig förstoring av celler) kan identifieras med EKG.

Erektil dysfunktion: en term som används för att beskriva oförmåga för en man att få eller bibehålla en tillräcklig erektion för att genomföra ett samlag.

Fysisk kapacitet: en term som används för att beskriva hur vältränad en person är eller hur mycket man fysiskt klarar av.

Arbetsprov: kontrollerad fysisk aktivitet, vanligtvis på ett löpband eller en stillastående cykel, som används för att bedöma hur väl hjärta och kropp fungerar vid träning eller stress. Det här testet kan visa tecken på ischemi (otillräcklig blodförsörjning) på grund av kranskärlssjukdom.

F

Vätskeansamling: när det finns för mycket vätska i blodet som cirkulerar runt i kroppen och blodstockning uppstår, stiger trycket i blodkärlen. Vätska läcker sedan ut i de omgivande vävnaderna där den samlas och leder till ödem.

G

Generiskt namn
: det vetenskapliga namnet på den aktiva substansen i läkemedlet.

Glukos: en sockerart som är en viktig energikälla för kroppen.

H

Hemoglobin: en komplex förening av protein och järn, som transporterar syre till cellerna från lungorna och koldioxid bort från cellerna och lungorna.

Hemorragi: den medicinska termen för blödning. Begreppet hemorragi används främst vid svåra blödningar.

Hjärtinfarkt: skador som uppstår i hjärtmuskeln när ett kranskärl blir blockerat och blodflödet till en del av muskeln kraftigt minskas eller stoppas.

Hjärttransplantation: ett kirurgiskt ingrepp där ett fungerande hjärta tas från en nyligen avliden organdonator och inplanteras i en person vars hjärta inte fungerar som det ska.

Hormoner: ämnen som släpps ut i blodet från olika körtlar i kroppen och som reglerar viktiga funktioner.

Hypertoni Kontinuerligt högt blodtryck.

Hypertyreoidism: eller giftstruma är ett tillstånd som beror på en överdriven funktionell aktivitet i sköldkörteln som i slutändan ökar ämnesomsättningen (kallas även överaktiv sköldkörtel).

Hypertrofi: en ökning av storleken på en vävnad, ett organ eller en muskel.

I

Implanterbar defibrillator (ICD): en liten apparat som är monterad under nyckelbenet och som övervakar hjärtrytmen och behandlar onormal hjärtrytm med hjälp av elektriska impulser.

INR (Internationellt normaliserat förhållande): en etablerad internationell enhet för att mäta och rapportera koagulationstester av blod.

Insulin: ett hormon som produceras av bukspottkörteln och som gör det möjligt för kroppen att använda glukos för att skapa energi.

Insulinberoende diabetes
: ett tillstånd där kroppen producerar lite eller inget insulin, så att kroppen inte kan använda glukos. Personer med insulinberoende diabetes måste behandlas med insulin flera gånger dagligen för att kontrollera tillståndet.

Oregelbundna hjärtslag: är när den normala hjärtrytmen kan störas med extra sammandragningar så att hjärtslagen verkar oregelbundna, för långsamma eller för snabba.

Ischemi: en förlust eller minskning av blodflödet (och därmed syre) till vävnader.

L

Livstestamente: ett dokument som beskriver de omständigheter under vilka du inte vill ta emot livsförlängande medicinsk behandling om du skulle bli allvarligt sjuk i framtiden och är oförmögen att fatta dina egna vårdbeslut.

M

Mekanisk andning: är när en maskin används för att styra en persons andning och tillhandahålla syre.

Anamnes: uppgifter om en persons symtom, nyligen inträffade eller tidigare sjukdomar och behandlingar, tidigare kirurgi eller förfaranden, användning av mediciner och familjehistorik.

Magnetisk resonanstomografi (MRI)
: är ett test där magnetiska vågor och radiovågor används för att ta detaljerade bilder av insidan av en persons kropp.

Skiktröntgen, datortomografi
: ett test där man använder en mycket snabb skanningsröntgenapparat och ett flytande färgämne för att åstadkomma skarpa, detaljerade bilder av hjärtat och kranskärlen.

Myalgi: smärta i en eller flera muskler.

Myokardit: är en akut inflammation i hjärtmuskeln. Det kan leda till kardiomyopati.

N

Natriuretiska peptider: En familj av naturligt förekommande proteiner som utsöndras av hjärtat vid belastning och som får blodkärlen att vidgas och urinproduktionen att öka.

Nitroglycerin: ett läkemedel som används för att behandla kärlkrampsepisoder. Det administreras vanligen under tungan som tabletter, sprayer eller kuddar.

Nitrater: långtidsverkande nitroglycerinpreparat som tas oralt.

O

Ödem: svullnad i en vävnad på grund av vätskeansamling och blodstockning.

P

Pacemaker: en liten apparat som inplanteras under nyckelbenet som övervakar hjärtfrekvensen och, när det behövs, stimulerar hjärtmuskeln att dra ihop sig med hjälp av elektriska impulser.

Hjärtklappning: förnimmelser av överhoppade, extra eller oregelbundna hjärtslag.

Ballongvidgning (Perkutan koronarintervention – PCI): ett förfarande som används för att återställa blodtillförseln till ett förträngt blodkärl genom utvidgning av kärlet med en ballong. Det kan användas i den akuta fasen av en hjärtinfarkt och en stent används ofta.

Perfusionsskanning:Hjärtscintigrafi: en undersökning där blodflödet till hjärtmuskeln bedöms vid vila och under träning. Förfarandet innebär vanligen injicering av ett radioaktivt ämne.

Fysisk undersökning: en grundlig undersökning av en patient där man letar efter tecken på sjukdom eller avvikelser från det normala.

Placebo: en inaktiv tablett (sockerpiller) eller medicin som används i kliniska prövningar.

Plack: ansamling av kolesterol, fettföreningar, kalcium och blodproppsämnen i väggen i en artär.

Trombocyter: även kallat blodplättar, mycket små partiklar i blodet som förebygger blödning och behövs för att blodet ska koagulera.

Lunginflammation: en inflammation som ofta orsakas av en infektion. Lunginflammation förekommer oftare hos personer med hjärtsvikt och blodstockning i lungorna.

Kalium: en viktig mineral som krävs av kroppen för normal cellfunktion. Diuretika kan leda till förlust av kalium.

R

Radioablation: ett förfarande där elektrisk energi används för att förstöra (avlägsna) vävnader i hjärtat som kan orsaka rytmstörningar (oregelbunden eller snabb hjärtrytm).

MUGA-scint: ett test där mycket små mängder radioaktiva ämnen används för att mäta hur stor andel av hjärtmuskelns volym som pumpas ut varje slag.

Högersidig hjärtsvikt: när den högra sidan av hjärtat försvagas och inte är i stånd att pumpa blod på ett normalt sätt från kroppen ut till lungorna.

S

Mättade fetter: en typ av fett som utgör den största risken för att utveckla kranskärlssjukdom.

Spirometri
: ett test som används för att mäta volymen och flödet av luft som lungorna andas in eller ut.

Statin: ett läkemedel som används för att sänka kolesterolhalten och förhindra utvecklingen av kranskärlssjukdom.

Stent: ett rör i metall eller plast som förs in i ett förträngt blodkärl för att hålla det öppet.

T

Takykardi: en snabb hjärtfrekvens, vanligen över 100 slag per minut.

Fjärrövervakning: term som används för att beskriva information som skickas elektroniskt (till exempel via telefon) till din läkare eller sjuksköterska. Information kan också överföras automatiskt till kliniken från en pacemaker, ICD eller hjärtsviktspacemaker (CRT) när du befinner dig i hemmet. Det finns flera olika metoder för att tillhandahålla denna typ av fjärrövervakning. Fjärrövervakning blir alltmer tillgänglig och en del av rutinmässig pacemakerkontroll.

Trombolytika: läkemedel som ges genom injektion för att bryta ned blodproppar i kranskärlen.

Sköldkörteln
: en fjärilsformad körtel i halsen som producerar ett hormon som kontrollerar ämnesomsättningens hastighet.

U

Omättade fetter: en typ av fett som är relativt bra för dig. Till skillnad från mättat fett, kan omättade fetter sänka kolesterolhalten i blodet.

V

Klaffkirurgi: kirurgi som används för att ersätta en hjärtklaff som inte fungerar ordentligt med antingen en konstgjord klaff eller en vävnadsklaff.

Klaffar: hjärtklaffar som styr det enkelriktade blodflödet genom hjärtat, vilket förhindrar blod från att strömma bakåt.

Vasodilatorer: ett läkemedel som orsakar dilatation eller uppmjukning av blodkärlen.

Kammare, eller ventriklar: de nedre större hålrummen i hjärtat som tar emot blod från förmaken och som har ansvaret för att pumpa blod ut ur hjärtat och till kroppen och lungorna.

Kammarflimmer: snabba, icke-koordinerade sammandragningar av hjärtats hålrum (ventriklarna).

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början