Hjärtklaffsjukdomar och hjärtsvikt

Människan har fyra klaffar i hjärtat. De kallas aorta- och mitralklaffen och sitter på vänstra sidan av hjärtat, medan klaffarna på höger sida kallas pulmonalisklaffen och trikuspidalisklaffen. Trikuspidalisklaffen avskiljer höger förmak från höger kammare, medan mitralklaffen avskiljer vänster förmak från vänster kammare. Lungklaffen ligger mellan höger kammare och lungartären och aortaklaffen mellan vänster kammare och aortan.

Animation

Hur ett normalt hjärta fungerar

Hjärtklaffsjukdom kan definieras som en sjukdomsprocess som inbegriper en eller flera av hjärtats fyra klaffar.

Animation

Hur onormala hjärtklaffar kan orsaka hjärtsvikt

 

Hjärtklaffar kan skadas som en naturlig följd av åldrande, på grund av reumatisk hjärtsjukdom, en bakteriell infektion som påverkar klaffarna eller som en följd av en medfödd missbildning. I vissa delar av världen (till exempel Afrika) är hjärtklaffsjukdomar en av de vanligaste orsakerna till hjärtsvikt, medan det i Europa och USA är en ganska sällsynt orsak till hjärtsvikt. Eventuella skador som påverkar klaffarnas funktion kan dock leda till utveckling av hjärtsvikt. Hos patienter med hjärtsvikt och en försvagad hjärtmuskel (minskad ejektionsfraktion) kan förstoring av hjärtats hålrum leda till skador på hjärtklaffarna. Dessa skador leder vanligtvis till blodläckage genom mitralklaffarna och trikuspidalisklaffarna, vilket i sin tur leder till förvärrade symtom, som andnöd.

Oavsett orsaken till hjärtklaffsjukdom kan förändringar av klaffen resultera i en eller båda av följande omständigheter: 1. klaffinsufficiens där klaffen inte kan förhindra återflödet av blod på grund av att klaffen inte sluter tätt; 2. klaffstenos, en förträngning av klafföppningen som blockerar ett tillräckligt utflöde av blod och är särskilt märkbar vid ansträngning eftersom hjärtat inte kan öka blodflödet till den nivå som krävs. Insufficiens och/eller stenos kan påverka vilken som helst av de fyra hjärtklaffarna.

Noggrann utvärdering av den enskilda patientens anamnes och symtom, följt av en kroppsundersökning med stetoskop, med särskild uppmärksamhet på att lyssna på hjärtljuden, är de viktigaste inledande stegen vid diagnos av hjärtklaffsjukdom. Ekokardiografi anses vara den gyllene standarden för röntgen, diagnos och bedömning av klaffunktion vid hjärtklaffsjukdom. Ytterligare röntgenmetoder inbegriper hjärtmagnetresonanstomografi (HMR) och datortomografi (DT).

 

De tre typer av klaffproblem som oftast ses vid hjärtsvikt beskrivs kortfattat nedan.

Förträngning av aorta eller aortaklaffsstenos. Kännetecknas av en förtjockning av klaffringen eller sidorna (vanligtvis på grund av förkalkning), vilket försämrar förmågan hos vänster kammare att pumpa ut blod i stora kroppspulsådern (aortan) och vidare ut till kroppens alla delar. Till följd av detta ökar hjärtmuskelns arbete, vilket leder till förtjockning, en omständighet som påminner om högt blodtryck. Aortastenos är vanligast hos äldre personer. Typiska symtom är andnöd, angina (bröstsmärtor) och synkope (svimning). Klassificering av sjukdomens svårighetsgrad tillsammans med behandlingsbeslut baseras på ekokardiografi. Hos patienter utan symtom och lätt till måttlig aortastenos rekommenderas regelbunden klinisk och ekokardiografisk bedömning. För patienter som är symtomatiska och/eller har svår hjärtklaffsjukdom (definieras som ett klaffområde som understiger 1 cm2) rekommenderas antingen ersättning av aortaklaffen (öppen hjärtkirurgi) eller att en ny konstgjord aortaklaff sätts på hjälp av en kateter som förs in i hjärtat via ett blodkärl (TAVR). TAVR är ett mindre ingrepp som inte kräver öppen hjärtkirurgi. Den artificiella klaffen levereras till hjärtat med hjälp av en hjärtkateter och rekommenderas därför för vissa patienter, särskilt högriskpatienter för kirurgiska standardingrepp vid aortaklaffersättning (dvs. äldre personer).

Aortainsufficiens orsakas av blodläckage genom aortaklaffen tillbaka till den vänstra kammaren. Till följd av detta vidgas den vänstra kammarens hålrum, och hjärtmuskeln tvingas arbeta hårdare för att pumpa ut mer blod. Patienter får symtom på hjärtsvikt (vanligtvis andfåddhet, hjärtklappning och angina). Hur allvarligt klaffelet anses vara baseras på ekokardiografisk bedömning. Reparation eller ersättning av aortaklaffen (genom öppen hjärtkirurgi) rekommenderas för symtomatiska patienter med stort blodläckage tillbaka genom aortaklaffen och till patienter som är asymtomatiska men visar tecken på en försvagad vänster hjärtkammare (reducerad ejektionsfraktion). Patienter med milt till måttligt aortaåterflöde bör följas genom regelbunden med både klinisk bedömning och ekokardiografi.

Mitralklaffinsufficiens är den vanligaste hjärtklaffsjukdomen och beror på att mitralklaffen inte klarar av att försluta sig ordentligt när hjärtat pumpar ut blod från vänster kammare in i aorta. Det orsakar ett onormalt läckage av blod bakåt in i vänster förmak (återflöde). Mitralklaffinsufficiens kan antingen orsakas av skada på själva mitralklaffen eller av en utvidgning av vänster kammarhålrum som en följd av hjärtsvikt. Vanligtvis uppvisar patienter allt fler och allvarligare symtom på hjärtsvikt. Ekokardiografi används för att bedöma läckagets svårighetsgrad. Det baseras på en utvärdering av blodvolymen som strömmar bakåt (eller återflödar) in i det vänstra förmaket. Hos symtomatiska patienter med primär sjukdom i mitralklaffen och stort återflöde rekommenderas kirurgi (reparation eller ersättning av mitralklaffen).

Hos patienter med hjärtsvikt som orsakat mitralklaffinsufficiens är en optimal medicinsk behandling för hjärtsvikt nödvändig och kan vara effektiv för att lindra symtom. Nyligen har kateterbaserad, kant-till-kant-reparation för sekundär mitralklaffinsufficiens utvecklats och kan vara ett lågriskalternativ hos symtomatiska patienter med hjärtsvikt och svår mitralklaffinsufficiens. Det vanligaste ingreppet som används kallas MitraClip. Detta mindre ingrepp (som inte kräver öppen hjärtkirurgi) görs genom att en liten metallklämma (ett MitraClip) via blodkärlen i ljumsken. Först genom den högra sidan av hjärtat till den vänstra. MitraClip (metallklämman) placeras sedan över den läckande mitralklaffen, vilket avsevärt minskar eller eliminerar återflödet av blod. Flera andra liknande tekniker testas för närvarande i kliniska prövningar.
Patienter som har informerats om att det finns ett problem med en av klaffarna i hjärtat kommer att ha många frågor och behöver tillräckligt med tid för att förstå orsakerna och konsekvenserna av problemet och diskutera möjliga behandlingsalternativ. Hälso- och sjukvårdspersonal bör ge adekvat information och stöd.

 

Gå tillbaka till “Vanliga hjärtfel”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början