Τηλεπαρακολούθηση / Απομακρυσμένη Παρακολούθηση Ασθενούς / Τηλεμετρία

Ο όρος «τηλεπαρακολούθηση» περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία καινοτόμων προσεγγίσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι τεχνικές πτυχές αυτής της τεχνολογίας εξυπηρετούν έναν σημαντικό στόχο: τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των ασθενών με καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η τηλεπαρακολούθηση χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους τεχνολογίας της πληροφορίας (ΤΠ) για την παρακολούθηση των ασθενών εξ αποστάσεως, συνήθως στο σπίτι. Μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταφορά, για παράδειγμα, της αρτηριακής πίεσης, του καρδιακού ρυθμού ή του σωματικού βάρους μέσω τεχνολογίας. Οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες είναι τηλεφωνικές γραμμές, ευρυζωνικά, δορυφορικά ή ασύρματα δίκτυα.
Επίσης, τα ηλεκτροκαρδιογραφικά σήματα, ο κορεσμός οξυγόνου ή η πίεση των μεγάλων αρτηριών εντός του σώματος μπορούν να παρακολουθούνται και να μεταδίδονται στον πάροχο φροντίδας. Η μέτρηση γίνεται από συγκεκριμένο αισθητήρα που καθορίζεται από τον τύπο της τηλεπαρακολούθησης.

Πιθανώς, ο απλούστερος αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος για την παρακολούθηση των ασθενών είναι η τακτική τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης, μπορεί να ελεγχθεί η ευεξία και οι σωματικές αυτομετρήσεις του ασθενούς (π.χ. σωματικό βάρος, οίδημα, αυξανόμενα συμπτώματα). Εάν οι ασθενείς μπορούν να μετρήσουν την αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθμό, αυτό μπορεί επίσης να συζητηθεί κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης. Κατόπιν κλήσης, μπορούν να κοινοποιηθούν περαιτέρω εκπαιδευτικές πληροφορίες και να αντιμετωπιστούν άμεσα πιθανά προβλήματα. Χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση, ωστόσο, μόνο ένας περιορισμένος όγκος πληροφοριών μπορεί να ανταλλάσσεται και να καταγράφεται τακτικά. Και μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ασθενών μπορεί να παρακολουθηθεί με αυτόν τον τρόπο λόγω των περιορισμών του ανθρώπινου δυναμικού.
Ως εκ τούτου, έχουν σχεδιαστεί νέα συστήματα τηλεπαρακολούθησης που επιτρέπουν την ασύρματη μετάδοση ιατρικά σημαντικών πληροφοριών. Γενικά, τα συστήματα αυτά αποτελούνται από 4 στοιχεία:

  1. ΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣ: η συσκευή που διευκολύνει τη μέτρηση των πληροφοριών που σχετίζονται με το σώμα και θεωρούνται σημαντικές για τη λήψη αποφάσεων θεραπείας και την παρακολούθηση της διαδικασίας φροντίδας. Τυπικά παραδείγματα είναι ένα αυτοκόλλητο καταγραφής ΗΚΓ, μια περιχειρίδα αρτηριακής πίεσης, μια φορητή συσκευή όπως ένα ρολόι που παρακολουθεί τη δραστηριότητα ή ένας εμφυτευμένος αισθητήρας που σχετίζεται με ένα βηματοδότη ή εμφυτεύσιμο απινιδωτή.
  2. ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: χρήση συσκευής μνήμης στο σπίτι του ασθενούς ή μερικές φορές χρήση του συστήματος μνήμης σε εμφυτευμένη συσκευή. Οι πληροφορίες μέτρησης μπορούν να αποθηκευτούν προσωρινά ή μακροπρόθεσμα.
  3. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: μια ασφαλής βάση δεδομένων που επιτρέπει στον πάροχο φροντίδας σας να θέσει ερωτήσεις και να αναλύσει τις μετρούμενες και μεταδιδόμενες πληροφορίες για τον ασθενή σας. Τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν στις εγκαταστάσεις του γιατρού σας ή σε ένα επονομαζόμενο ίδρυμα υποδοχής.
  4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Συχνά, οι μετρούμενες πληροφορίες παρουσιάζονται γραφικά με την πάροδο του χρόνου στον γιατρό ή τον νοσηλευτή σας. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, μπορούν να ληφθούν ιατρικές αποφάσεις. Η νέα τεχνολογία επιτρέπει τη διαλογή και την επεξεργασία των διαφόρων τύπων δεδομένων που σχετίζονται με την πορεία φροντίδας σας με κατανοητό τρόπο. Το υποκείμενο λογισμικό μπορεί ακόμη και να παρέχει τους αποκαλούμενους αλγόριθμους υποστήριξης αποφάσεων. Αυτοί επιτρέπουν στην ομάδα φροντίδας να φροντίσει περισσότερους ασθενείς με υψηλή ακρίβεια και αποτελεσματικότητα

Είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό ότι η τεχνολογία αυτή καθεαυτή είναι ένα εργαλείο για τη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών και δεν αποτελεί μέρος της θεραπείας. Αντίθετα, οι πληροφορίες που παρέχονται από τον αισθητήρα πρέπει να εξετάζονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, π.χ. νοσηλευτή καρδιακής ανεπάρκειας ή γιατρό που μπορεί στη συνέχεια να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Μια τυπική ενέργεια που προκαλείται από τηλεπαρακολούθηση συλλεγόμενων πληροφοριών θα μπορούσε να είναι μια αλλαγή στη φαρμακευτική αγωγή ή τη δοσολογία. Ωστόσο, οι συνέπειες αυτών των αποφάσεων απαιτούν συχνά περαιτέρω ενέργειες και εποπτεία, όπως επανέλεγχο των εργαστηριακών εξετάσεων για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών.

Σημειώστε ότι δεν προσφέρονται όλες οι λύσεις τηλεϊατρικής σε όλες τις χώρες και οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής δεν αποζημιώνονται αυτόματα από τις ασφαλιστικές εταιρείες υγείας. Ζητήστε από τον γιατρό σας πιθανές επιλογές που μπορεί να είναι κατάλληλες για την κατάστασή σας.

Τα κριτήρια ποιότητας για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής των ασθενών περιλαμβάνουν την κρυπτογράφηση των διαβιβαζόμενων δεδομένων και ειδικές διαδικασίες που εγγυώνται περιορισμένη πρόσβαση στα ιατρικά σας δεδομένα. Φυσικά, η συμμετοχή σε οποιοδήποτε μονοπάτι τηλεπαρακολούθησης απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση του ασθενούς. Ο πάροχος τηλεϊατρικής περίθαλψης μπορεί να ζητήσει πρόσθετη συγκατάθεση για να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για επιστημονικούς σκοπούς. Πριν από τη συγκατάθεση, ο ασθενής και οποιοσδήποτε φροντιστής θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά το αντίστοιχο φύλλο πληροφοριών ασθενούς.

Είναι σημαντικό, πριν από την έναρξη οποιουδήποτε σχεδίου εξ αποστάσεως παρακολούθησης, οι ασθενείς να είναι πλήρως ενημερωμένοι σε κατανοητή γλώσσα και να παρέχεται η κατάλληλη ευκαιρία να υποβάλλουν ερωτήσεις στον επαγγελματία του τομέα της υγείας.

Κατευθυντήριες γραμμές της ESC για την καρδιακή ανεπάρκεια

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς

Αυτός ο οδηγός για ασθενείς από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία έχει ως στόχο να προσφέρει μια επισκόπηση των τελευταίων τεκμηριωμένων συστάσεων για τη διάγνωση και τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να βοηθήσει τους ασθενείς να κατανοήσουν τα εξής:

  • βασικοί τύποι καρδιακής ανεπάρκειας
  • φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας
  • συσκευές που μπορεί να είναι κατάλληλες
  • σημασία της αποκατάστασης
  • διαχείριση από διεπιστημονική ομάδα
  • σημασία της αυτοφροντίδας στη διαχείριση της δικής σας πάθησης

Μάθετε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΕΡΙHΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚH ΑΝΕΠAΡΚΕΙΑ ΜΕ ΒIΝΤΕΟ ΚΙΝΟYΜΕΝΩΝ ΕΙΚOΝΩΝ

Μια σειρά από 9 απλά, συναρπαστικά βίντεο κινούμενων εικόνων όπου επεξηγείται η καρδιακή ανεπάρκεια και οι τρόποι αντιμετώπισής της

Σε αυτά τα βίντεο κινούμενων εικόνων περιγράφεται με αφήγηση ο τρόπος λειτουργίας μιας υγιούς καρδιάς, τι συμβαίνει στην καρδιά κατά την καρδιακή ανεπάρκεια και πώς δρουν οι διάφορες θεραπείες για τη βελτίωση της υγείας

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κάντε κλικ για να εκτυπώσετε αυτά τα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε την καρδιακή σας ανεπάρκεια

ΒIΝΤΕΟ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕIΣ ΚΑΙ ΥΠΕYΘΥΝΟΥΣ ΦΡΟΝΤIΔΑΣ

Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να παρακολουθήσετε, να ακούσετε ή να διαβάσετε συνεντεύξεις από άλλα άτομα που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και από τους υπεύθυνους για τη φροντίδα τους.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕIΤΕ ΤΗ ΣΕΛIΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

και μοιραστείτε τις απόψεις και τις εμπειρίες σας με άλλους ασθενείς, συγγενείς και υπεύθυνους φροντίδας.

Το heartfailurematters.org είναι ένας ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας

Ο ιστότοπος heartfailurematters.org δημιουργήθηκε υπό τη διεύθυνση της Ένωσης Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC). Η ESC κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην ανακάλυψη και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στην καρδιαγγειακή ιατρική. Τα μέλη μας και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων είναι επαγγελματίες υγείας που προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο και την εμπειρία τους για να εκπροσωπήσουν επαγγελματίες του τομέα της καρδιολογίας στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

Επιστροφη στην κορυφη