Αποστολή του παρόντος ιστότοπου:

  • Συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια
  • Υποβοήθηση των ασθενών, των οικογενειών τους και των υπεύθυνων για τη φροντίδα τους να κατανοήσουν καλύτερα την πάθηση της καρδιακής ανεπάρκειας

Όλες οι συστάσεις που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες (δείτε τις Κατευθυντήρες οδηγίες πρακτικής της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας σχετικά με την καρδιακή ανεπάρκεια εδώ)

1. Όροι χρήσης

Ο ιστότοπος heartfailurematters.org αναπτύχθηκε υπό την εποπτεία της Εταιρείας Καρδιακής Ανεπάρκειας (HFA) της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC). Η Εταιρεία Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας είναι ένα εγγεγραμμένο παράρτημα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC). Η πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο και η χρήση του παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, με την επιφύλαξη των ακόλουθων όρων χρήσης:

1. Η χρήση αυτού του ιστότοπου εκ μέρους σας αποτελεί αποδοχή των παρόντων Όρων χρήσης όπως έχουν κατά την ημερομηνία που θα τον χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

2. Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους παρόντες Όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή, αναρτώντας αλλαγές στο διαδίκτυο. Η συνέχιση της χρήσης αυτού του ιστότοπου εκ μέρους σας μετά την ανάρτηση των αλλαγών αποτελεί αποδοχή της παρούσας συμφωνίας εκ μέρους σας, όπως έχει τροποποιηθεί.

3. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν παραβιάζει τα δικαιώματα ή δεν περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση και την απόλαυση του ιστότοπου από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

2. Δήλωση αποποίησης ευθυνών

1. Σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία ευθύνη απέναντι στο χρήστη ή σε οποιονδήποτε άλλον για οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί ή ενέργεια αναληφθεί βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο ή παρέχονται μέσω της χρήσης του, ούτε για οποιεσδήποτε παρεπόμενες, έμμεσες, ειδικές ή συνεπαγόμενες ζημίες.

2. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο προορίζονται ως συμπλήρωμα στην υποστήριξη και την περίθαλψη που παρέχονται από καταρτισμένους επαγγελματίες της ιατρικής. Ο παρών ιστότοπος δεν προορίζεται ούτε υπονοείται ότι αποτελεί υποκατάστατο των επαγγελματικών ιατρικών συμβουλών ή της ιατρικής φροντίδας. Πριν από την έναρξη (ή τη διακοπή) οποιασδήποτε μορφής ιατρικής θεραπείας, θα πρέπει πάντα να ζητείται η συμβουλή ενός επαγγελματία ιατρού. Για το σκοπό αυτό, όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο παρέχονται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

3. Παρότι η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία έχει λάβει κάθε προφύλαξη κατά τη σύνθεση του παρόντος ιστότοπου, δεν μπορεί να επιθεωρεί όλες τις πληροφορίες για να προσδιορίζει την αλήθεια, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή τη συνάφειά τους. Σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των έμμεσων ή συνεπαγόμενων ζημιών, ή για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια κερδών που προκύπτει από τη χρήση ή σε σύνδεση με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού του ιστότοπου, είτε συμβατικά είτε λόγω αμέλειας.

4. Υπό καμία περίσταση δεν θα φέρει η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία ή οποιοδήποτε προσωπικό που συνεργάζεται με αυτήν ή οποιοδήποτε άτομο που συνεισφέρει στον ιστότοπο ευθύνη απέναντι σε εσάς, ως επισκέπτη του ιστότοπου, ή σε οποιοδήποτε άλλο άτομο ή φορέα, για οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί ή ενέργεια αναληφθεί βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο. Αποδέχεστε ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, ούτε οποιοδήποτε προσωπικό που συνεργάζεται με αυτήν ή οποιοδήποτε άτομο που συνεισφέρει στον ιστότοπο, δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των άμεσων, έμμεσων, παρεπόμενων, ειδικών ή συνεπαγόμενων ζημιών) ή για απώλεια δεδομένων ή απώλεια κερδών, ακόμα και αν η Εταιρεία Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας ή οποιοδήποτε προσωπικό που συνεργάζεται με αυτήν ή οποιοδήποτε άτομο που συνεισφέρει στον ιστότοπο έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα σημείωσης αυτής της απώλειας.

5. Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι τεχνικές λειτουργίες που περιέχονται στο υλικό του παρόντος ιστότοπου δεν θα διακόπτονται ή δεν θα παρουσιάζουν σφάλματα, ότι οι ατέλειες θα διορθώνονται ή ότι ο παρών ιστότοπος ή ο διακομιστής που τον καθιστά διαθέσιμο δεν θα περιέχουν ιούς ή μικροσφάλματα, ούτε διαβεβαιώνει την πλήρη λειτουργικότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία του υλικού.

3. Περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων

1. Ο ιστότοπος heartfailurematters.org ανήκει στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC). Η εμπορική χρήση ή η δημοσίευση όλων ή οποιουδήποτε στοιχείου που εμφανίζεται απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Τα έγγραφα στον παρόντα ιστότοπο επιτρέπεται να αντιγράφονται για προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αντιγράφονται επίσης οι ενδείξεις πνευματικών δικαιωμάτων και προέλευσης, ότι δεν πραγματοποιούνται τροποποιήσεις και ότι το έγγραφο αντιγράφεται εξ ολοκλήρου. Ωστόσο, κάποια έγγραφα και φωτογραφίες έχουν δημοσιευτεί στον παρόντα ιστότοπο χωρίς την άδεια των αντίστοιχων κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων (οι οποίοι δεν σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία). Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται επί αυτών των εγγράφων και η άδεια για την αντιγραφή τους πρέπει να ζητείται από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων (οι πηγές υποδεικνύονται εντός αυτών των εγγράφων/φωτογραφιών).

2. Οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στην ανάληψη ενεργειών από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία προκειμένου να απαιτηθεί η απομάκρυνση του συγκεκριμένου υλικού ώστε να μην προβάλλεται/διανέμεται και σε πιθανές νομικές ενέργειες.

3. Ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που χειρίζονται άλλα μέρη, εκτός της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση του Χρήστη. Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία δεν ελέγχει αυτούς τους ιστότοπους και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους. Η συμπερίληψη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας συνδέσμων προς αυτούς τους ιστότοπους δεν υπονοεί οποιαδήποτε υιοθέτηση του υλικού αυτών των ιστότοπων ή οποιαδήποτε σύνδεση με τους χειριστές τους. Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αξιολόγηση της ακρίβειας και της πληρότητας των πληροφοριών που περιέχονται στους ιστότοπους τρίτων μερών, καθώς και της αξίας και της ακεραιότητας τυχόν αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτούς τους ιστότοπους.

Σε περίπτωση μη πλήρους αποδοχής των παρόντων Όρων χρήσης, η χρήση αυτού του ιστότοπου πρέπει να τερματιστεί αμέσως.

Η τελευταία ενημέρωση αυτής της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2009.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.Ο παρών ιστότοπος συμμορφώνεται με το πρότυπο HONcode (Κώδικας δεοντολογίας για την υγεία στο διαδίκτυο) που αφορά την αξιοπιστία των πληροφοριών υγείας: επαλήθευση εδώ.